Tuesday, January 14, 2020

Three Digital Marketing Trends to Focus on in 2020


Keeping up with the trends is important if you’re going to advance your business and market to consumers the way they want. Here are three digital marketing trends businesses need to pay attention to in 2020.

Improved Customer Security
Customer security has always been important, but as technology advances, it’s becoming more of a determining factor for customer purchases. If consumers feel that their information isn’t safe passing through your website, they won’t bother to buy and are unlikely to revisit. It’s crucial that your website and your brand overall takes cybersecurity seriously and keeps customer information safe.

Conversational Marketing
Nowadays, consumers are busy and don’t stop. Advanced technology created an environment where people expect speedy solutions and quick turnaround. Conversational marketing uses feedback and customer data to drive conversions, improve engagement, build customer loyalty and more. It’s easier to improve your business operations when you have information straight from the source. This method starts a conversation with your audience so you can revamp areas of your brand that need improvement.


Interactive Content Marketing
Marketers are always looking at ways to spice up their content and appeal to their target audiences. Unlike static content, interactive content requires visitors’ active participation to get results. Some examples include:
• Quizzes
• Polls and surveys
• Calculators
• Maps
• 360-degree videos
• Infographics
For example, instead of creating a blog post about common grammar mistakes, you could create a quiz that tests your audience on their grammar skills and assigns them a score at the end. Interactive content works because it grabs the reader’s attention and provides them with value. Boosting conversions requires persuasion on your part, but since it’s so good at keeping visitors entertained and engaged, it does the work for you.


Source:https: //bit.ly/382rH2C

Tre trendet e marketingut dixhital që duhet të përqëndroheni në 2020

Trendet teknologjike janë të rëndësishme nëse doni të avanconi biznesin tuaj.
Këtu janë tre tendencat e marketingut dixhital që bizneset duhet t'i kushtojnë vëmendje në vitin 2020.

Siguria e Përmirësuar e Konsumatorit
Siguria e klientit ka qenë gjithmonë e rëndësishme, por ndërsa teknologjia përparon, ajo po bëhet gjithnjë e më shumë një faktor përcaktues për blerjet e klientët. Nëse konsumatorët mendojnë se informacioni i tyre nuk është i sigurt duke vizituar faqen tuaj të internetit, ata nuk do ta marrin mundimin për të blerë dhe nuk ka gjasa të rishikojnë faqen tuaj. Eshtë thelbësore që faqja juaj e internetit dhe marka juaj në përgjithësi ta marrë seriozisht sigurinë në internet dhe të mbajë të sigurt informacionin e klientit.

Marketingu bisedor
Në ditët e sotme, konsumatorët kanë një axhendë të zënë. Teknologjia e përparuar krijoi një mjedis ku njerëzit presin zgjidhje të shpejtë. Marketingu bisedor përdor feedback dhe të dhëna të klientit për të nxitur konvertime, për të përmirësuar angazhimin, për të ndërtuar besnikërinë e klientit dhe më shumë. Eshtë më e lehtë për të përmirësuar operacionet e biznesit tuaj kur keni informacion direkt nga burimi. Kjo metodë fillon një bisedë me audiencën tuaj në mënyrë që të mund të rindërtoni fushat e markës tuaj që kanë nevojë për përmirësim.

Marketingu i përmbajtjes interaktive
Bizneset janë gjithmonë duke kërkuar mënyra se si të përmirësojnë përmbajtjen e tyre dhe të arrijnë audiencën e tyre të synuar. Për dallim nga përmbajtja statike, përmbajtja interaktive kërkon pjesëmarrjen aktive të vizitorëve për të marrë rezultate. Disa shembuj përfshijnë:
• Kuize
• Sondazhet
• Llogaritësit
• Hartat
• Videot me 360 ​​gradë
• Infografikë
Për shembull, në vend që të krijoni një postim në blog për gabimet e zakonshme të gramatikës, ju mund të krijoni një kuiz që teston audiencën tuaj në aftësitë e tyre gramatikore dhe u cakton atyre një rezultat në fund. Përmbajtja interaktive funksionon sepse tërheq vëmendjen e lexuesit dhe u siguron atyre vlera. Nxitja e konvertimeve kërkon përkushtim nga ana juaj, por meqenëse është mirë në mbajtjen e vizitorëve të argëtuar dhe të angazhuar, bën punën për ju.

Monday, January 6, 2020


                        How your 'thank you' emails are polluting the planet

If each adult sent one less email a day, Britain could reduce its carbon output by 16,433 tonnes - equal to more than 81,000 flights from London to Madrid, the study found.

OVO Energy has created software to identify when a user has sent a potentially unnecessary email and prompt them to be more thoughtful.

The study found 49% of Britons frequently sent emails to colleagues within talking distance. Despite the country's penchant for politeness, 71% of Britons said they wouldn't mind not receiving a 'thank you' email if it helped the environment.

For more: link


                          Email-et falenderuese po ndotin planetin

Nëse çdo i rritur do të dërgonte një email më pak në ditë, Britania e Madhe mund të zvogëlonte prodhimin e karbonit me 16.433 ton. Sipas studimit të OVO Energy kjo shifër është e barabartë me më shumë se 81,000 fluturime nga Londra për në Madrid.

OVO Energy ka krijuar një softuer për të identifikuar kur një përdorues ka dërguar një email potencialisht të panevojshëm dhe i bën që ata të rimendojnë dërgimin e këtij email-i.Studimi zbuloi se 49% e britanikëve u dërgojnë një email edhe kolegëve në një distancë të shkurtër. Megjithë dëshirën e vendit për mirësjellje, 71% e britanikëve thanë se nuk do e kishin problem të mos merrnin një email falenderues nëse ndihmon mjedisin.

Thursday, December 19, 2019

Posta elektronike nuk ka vdekur, por është thelbësore


Gjatë dy viteve të kaluara, ju ka të ngjarë të keni dëgjuar ,ose të njiheni me shprehjen "emaili ka vdekur". Një kërkim i shpejtë në Google me kete shprehje do te shfaqi gati 2 miliardë artikuj qe parashikojne se posta elektronike po vdes. Realiteti është krejt i kundërt pasi email ndihmon kompanitë të krijojnë nje marrëdhënie me klientët e tyre.
Specialisti i marketingut dhe analitikës Twilio SendGrid ka botuar raportin e tretë të Global Benchmark për email, me një pjesë të studimit kushtuar analizimit të marrësve dhe dërguesve të postës elektronike. Raporti zbuloi se 95% e të anketuarvë të gjeneratës së re(gjenerata Z) dhe milenium deklaruan se emaili i tyre personal është thelbësor për jetën e përditshme.

Studimi gjithashtu shqyrton faktorët të ndryshëm duke përfshirë shpeshtësinë e dërgimit, personalizimin dhe llojet e ndryshme të mediave për të siguruar të dhëna mujore nga mbi 60 miliardë email-e.

Në të gjitha grupmoshat në SH.B.A dhe në Sh.B.A., 84% e të anketuarve kontrollojnë emailin e tyre të paktën një herë në ditë, me shumicën e njerëzve që kontrollojnë mesazhet ne email shumë herë gjatë gjithë ditës.
English


Global email benchmark report finds email isn’t dead – it’s essential

Over the past couple of years, you have likely heard — or become familiar with — the phrase “email is dead.” A quick Google search for phrase populates nearly 2 billion links to predictions that the channel is dying. The reality is quite the opposite; email notoriously averages strong return rates and helps brands establish relationships with their customers.

Email marketing and analytics provider Twilio SendGrid has published its third Global Email Benchmark Report, with a portion of the study dedicated to analyzing email recipients and senders. The report found that 95% of Gen Z and Millennial respondents stated that their personal email, notably not their work email, is essential to their daily lives.

The study also examines factors including open rates, send frequency, personalization and different media types to provides monthly engagement data from over 60 billion emails.
Across all age groups in the U.S. and the U.K., 84% of respondents check their email at least once a day, with the majority of people checking messages numerous times throughout the day.Wednesday, December 11, 2019

Trendet e marketingut dixhital për vitin 2020


Në prag të çdo viti të ri është e rëndësishme të njihemi me tendencat më të reja në fushën e marketingut dixhital.

Kjo formë marketingu është pjesë e pandashme tashmë e çdo kompanie ndaj do ju prezantojmë disa nga trendet e vitit 2020 që do ju ndihmojnë të zhvilloni më shumë biznesin tuaj.
Tendencat kryesore të marketingut dixhital për vitin 2020 janë:

  • Kërkimi me anë të zërit - 55% e familjeve pritet të zotërojnë pajisje inteligjente që realizojnë kërkimin me anë të zërit deri në vitin 2022, prandaj duhet t’i jepni përparësi kësaj teknologjie në vitin 2020.
  • Aplikacionet Sociale - Ne 2020 do të shohim më shumë marka që përdorin keto aplikacione për të komunikuar me klientët e tyre. Jo vetëm që aplikacionet e rrjeteve sociale lejojnë një marketing jashtëzakonisht të personalizuar, por është gjithashtu një mënyrë e përshtatshme që klientët tuaj të kenë kontakte të drejtpërdrejta me biznesin tuaj.
  • Personalizimi - Eshtë koha për t’i thënë lamtumirë reklamave të përgjithshsuara. 80% e konsumatorëve thonë se kanë më shumë të ngjarë të blejnë nga një kompani që ofron produkte të personalizuara, ndaj marketingu i personalizuar duhet të përfshihet në strategjinë tuaj për vitin 2020.
  • Përmbajtja interaktive - Përmbajtja interaktive e re dhe origjinale do të ndihmojnë që marka juaj të depërtojë në treg. 91% e konsumatorëve janë në kërkim të përmbajtjes më interaktive kur janë duke blerë në internet. Pra, produkte që ofrojne blerje online, AR / VR, video me 360 gradë, kuize dhe sondazhet duhet të jenë shtesa tjetër e planeve të marketingut të përmbajtjes suaj për vitin e ardhshëm.
  • Transparenca - Konsumatorët po kërkojnë transparencë dhe 94% e tyre qëndrojnë besnikë ndaj markave që ofrojnë transparencë të plotë. Në fund të fundit, ndershmëria është gjithmonë politika më e mirë.
  • Ofertat inteligjente në Google Ads -Automatizimi dhe ofertat inteligjente në Google Ads pritet të bëhen normë. Këto përmirësime do t'ju ndihmojnë të optimizoni më mirë ofertat tuaja, duke ju dhënë mundësinë për të maksimizuar fitimet.

Manderina Promotions është e specializuar në fushën e marketingut dixhital dhe numëron raste të suksesshme të fushatave online.

Wednesday, November 20, 2019

Google konfirmon hakimin e kamerave Android

Ekipi i hulumtimit të sigurisë në Checkmarx e ka kthyer në ‘zakon’ zbulimin e dobësive alarmante në teknologji, duke marrë parasysh kërkimet e mëparshme mbi aplikacionin Tinder dhe Amazon Alexa. I radhës në këtë listë është Samsung dhe Google. Checkmarx mesa duket ka zbuluar disa probleme me smartphone te kompanisë Google dhe Samsung.
Kërkimi është realizuar fillimish mbi smartphone-et Pixel 2XL dhe Pixel 3. E njëjta teknikë është përdorur dhe mbi smartphone të kompanisë Samsung. Fushata kërkimore që është realizuar ka arritur të nxjerrë në pah një menyrë për të hakuar aplikacionin e kamerës të smartphone. Disa nga veprimet që një haker i jashtëm mund të ndërrmari janë:
1. Të bëjë foto duke përdorur kamerën e telefonit dhe ta shkarkojë në server
2. Të regjistrojë video me kamerën e telefonit dhe ta shkarkojë në server
3. Të regjistrojë dy anët e një bisede telefonike
4. Të regjistrojë ose të bëjë screenshot të një telefonate me kamera
5. Të aksesojë GPS dhe vendin ku keni realizuar fotot e ndryshme që keni në telefon
6. Të aksesojë foto dhe video që i keni në telefon
Të gjitha këto veprime ndodhin në fshehtësi dhe kamera ose telefoni juaj nuk jep asnjë njoftim. Nuk ka rëndësi nëse telefoni juaj është i kycur ose jo pasi gjithcka ndodh pa u vënë re nga përdoruesi. Nga kjo cënueshmëri e telefonave inteligjent janë prekur një numer i madh përdoruesish.
Megjithatë, pasi Checkmarx paraqiti nje raport të këtyre cënueshmërivene 4 korrik, të dyja kompanitë kanë marrë masa gjatë këtyre muajve për ta rregulluar në kohë këtë problem.

English

Google Confirms Android Camera Security Threat

The security research team at Checkmarx has made it a 'habit' to detect alarming vulnerabilities in technology, given previous research on the Tinder and Amazon Alexa apps. Next on this list are Samsung and Google. Checkmarx seems to have detected some problems with the smartphones of Google and Samsung. The search was initially carried out on Pixel 2XL and Pixel 3 smartphones. The same technique was used on Samsung smartphones. The research campaign has come up with a way to hack the camera app on the smartphone. Some of the actions that an external attacker can take are:
1. Taking a photo using the phone's camera and download it to the server
2. Record video with the camera of the phone and download it to the server
3. Record two sides of a telephone conversation
4. Record or take screenshots of a video call
5. Access the GPS and the places where you took the various photos you have on the phone
6. Access photos and videos you have on your phone
All of these actions take place in secret, and your camera or phone does not give any alerts. It doesn't matter if your phone is locked or not as everything happens unnoticed by the user. This vulnerability of smartphones has affected a large number of users. However, after Checkmarx submitted a report on these vulnerabilities on July 4, both companies have taken steps during these months to address this problem promptly.

Tuesday, November 19, 2019

6 mënyra të sukseshme për të rritur bizesin tuaj nëpërmjet marketingut dixhital


Për çdo biznes është shumë e rëndësishme të përfshihet në marketingun dixhital për të tërhequr sa më shumë klientë. Shumë prej këtyre bizneseve gabojnë kur mendojnë se duhet të përdorin vetëm mënyrën tradicionale të marketingut. Megjithatë, me mundësitë që ofrojnë reklamat në internet (Google ads) është më e lehtë se kurrë për të synuar klientë. Ekzistojnë disa fusha specifike të marketingut dixhital që ju ndihmojnë në zhvillimin e biznesit tuaj dhe duhet patjetër të përfshihen në strategjinë tuaj të marketingut. Ne ju njohim me 6 mënyra që ju mund t’i përdorni për promovimin e biznesit tuaj.

1. Reklamat në Facebook (Facebook Ads)
Duke qenë se Facebook është një nga aplikacionet më të përdorura nga të gjitha moshat është shumë e lehtë të krijosh një audiencë të caktuar në bazë të venddodhjes. Për këtë arsye shumë biznese lokale përdorin reklamat e Facebook. Është shumë e rëndësishme që reklama të caktuara t’i testoni në një audiencë të vogël dhe më pas të zhvendoseni në një audiencë më të gjerë. Në këtë mënyrë shmangni çdo zhgënjim dhe përmirësoni strategjinë tuaj të marketingut.

2. Reklamat ne YouTube (YouTube Commercials)
YouTube është një kanal tjetër që ju mund të përdorni për të promovuar biznesin tuaj. Madje, reklamat janë cilësuar si me efektive për shënjuar një audiencë specifike. YouTube përdor teknologjinë e kërkimit (të njëjtë si dhe Google), por me një kosto më të ulët se Google AdWords. Në këtë mënyrë përfitoni cilësinë në një buxhet më të ulët.

3. Instagram
Instagram është një tjetër aplikacion ideal për t'u lidhur me klientët afër jush, duke përdorur veçori të tilla si etiketat e vendndodhjes dhe hashtags nga qyteti ose shteti juaj. Nëpërmjet tij mund të bini në kontakt me klientë potencial që kanë një audiencë të madhe të ndjekësve (followers) dhe t’i ofroni një produkt ose shërbim falas dhe të përfitoni marketing në profilin e tyre. Haley Jean Marie, themeluesi i kompanisë së marketingut mediatik dhe krijimit të përmbajtjes “The Salt Influence”, gjithashtu rekomandon përdorimin e Instagram-it për t'u angazhuar dhe mbështetur bizneset e tjera lokale.

4. SEO (Search Engine Optimization)
Angazhimi në mediat sociale përmes tre llojeve të lartpërmendura të reklamave sigurisht ndihmon me SEO, por është e rëndësishme të forconi prezencën biznesit tuaj në internet. Kjo gjë realizohet vetëm duke optimizuar faqen tuaj të internetit. Është e rëndësishme që biznesi juaj të shfaqet ndër të parët kur dikush e kërkon në internet. Sa më i lartë të renditet në faqen e rezultateve të Google, aq më e lartë është shansi i klientëve vendas të mësojnë për biznesin tuaj .

5. Marketing me anë te përmbajtjes (Content Marketing)
Marketingu i përmbajtjes gjithashtu mund të ndihmojë që biznesi juaj të renditet ndër të parët kur kërkohen në Google. Përdoret për të përshkruar shtimin e postimeve në faqen e internetit të kompanisë suaj për t'u renditur më lartë në motorin e kërkimit. Krijoni tema në blog që iu përgjigjen problemeve dhe pyetjeve të klientit që synoni. Këto postime do t’ju ndihmojnë të rrisni numrin e klientëve tuaj.

6. Marketing me anë të e-mail (Email Marketing)
Së fundmi, marketingu me anë të emailit është mënyra efikase për të qëndruar në kontakt me klientët e vjetër dhe për të bërë të rinj. Me anë të emailit ju mund t’i mbani të përditësuar me risitë dhe ofertat më të reja. Kështu mbeteni në kontakt pa qenë nevoja që një klient të bëjë një kërkim për ju pasi ju jeni aty për të.

Përqëndrimi i strategjisë suaj të marketingut në këto gjashtë mënyra do t’ju sjelli klientë të rinj në një kohë të shkurtër. Ndryshimin do ta vini re sapo të filloni t’i përdorni dhe t’i zbatoni këshillat për secilin kanal të marketingut dixhital.


*Të gjitha këto i ofron Manderina Promotions

Tuesday, October 29, 2019

Study in Europe fair in Tirana- Manderina's promotional campaign

Manderina Promotions, PR and Digital Marketing Company based in Albania successfully run a promotional campaign for the "Study In Europe" fair in Tirana, a project financed by European Commission.

Manderina Promotions was the selected company to run a promotional campaign targeting all the students in Albania who are interested to study in Europe for graduate, post graduate, research, academic exchanges etc.

About 34 universities from 18 countries in Europe were present at the Fair organized in 26th of October at Hilton Garden inn Tirana.

Manderina worked in cooperation with European Delegation in Tirana to contact all Universities, High Schools in Tirana, to produce and distribute leaflets in different places in Tirana, to produce and distribute posters, also to organize an online campaign through promoting event page in Study in Europe Facebook channel, and to reach more and more students through sharing the articles and news about the Event, at Visit Tirana and other our media channels.

We organized also interviews in the most important Tv Channels, such as Top Channel, National Public Broadcaster RTSH, A2 Cnn and other media such as Business Magazine etc

Manderina produced a TV spot, animated, dedicated to the event, which was broadcasted at Top Channel, and Club FM, also at the Trade Centers, QTU and TEG.

We are very happy to run such a successful campaign, resulted in a successful fair. More than 2000  people attended the event, 700 of them were students, interested to apply for the Universities represented in this Study Fair in Tirana.  This project was another great work in our portfolio.